Om foreningen

 Indhold       

 

 

Om GTM

GTM er en non-profit organisation
- baseret på frivilligt, ulønnet holdindsats

GTM blev etableret ved en stiftende generalforsamling d. 26. juni 1975.

Bestyrelsen består af 7 generalforsamlingsvalgte personer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert andet år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, og hvert andet år vælges 3.

Derudover vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter, en revisor og en revisor suppleant.

Bestyrelsens arbejde hjæpes af en gruppen medlemmer, der har meldt sig til støttegruppen GTMs Venner.

Har du lyst til at engagere dig aktivt i GTM arbejdet, skal du være hjerteligt velkommen. Der er brug for alle gode kræfter.
Du kan melde dig til at være med i støttegruppen, GTM's venner.
Eller du kan på generalforsamlingen stille op til en bestyrelsespost eller som suppleant.

Suppleanterne inddrages fuldt ud i GTM arbejdet - i den udstrækning de har tid og lyst, naturligvis ...

 

GTMs VENNER

GTMs VENNER
- en uvurderlig hjælpe- og støttegruppe

Der er meget praktisk arbejde med at gennemføre alle de forestillinger, der er nødvendige for at en teater- og musikforening fungerer til alles tilfredshed.

Det er medlemmerne af GTM's bestyrelse og bestyrelses suppleanterne (og i stor udstrækning deres ægtefæller/partnere), der yder den største indsats.

Vi har derfor dannet den uformelle gruppe, som kaldes GTM's venner. GTM medlemmer, der har tid, lyst og kræfter til det, har meldt sig til denne gruppe.

For hver enkelt af GTMs venner noterer vi, hvad man har lyst til at hjælpe med.

Når der er behov for hjælp tager vi listen frem og ringer til nogle på listen og spørger, om det kunne passe dem at hjælpe til en forestilling.

Så kan man sige ja eller nej. Der er nemlig ingen bindende forpligtelser.

Der er heller ingen aflønning, ud over det gode selskab og hyggelige stunder sammen. Vi har en bruttoliste på ca. 15 venner – der modtager et medlemskab af GTM.

Men selvfølgelig skal man ikke betale forestillingsbilletter i forbindelse med de forestillinger, hvor man yder hjælp. Man kan dog ikke regne med, at man kan se hele forestillingen, pga. de opgaver der skal udføres.
Skulle en GTM ven i forvejen have købt en billet til en forestilling, hvortil der ydes hjælp, kan denne billet blive refunderet ved henvendelse til GTM’s kasserer.

Heldigvis har ca. 15 GTM medlemmer meldt sig d.d. til GTMs bruttoliste.

Vi giver GTMs Venner en meget stor og uforbeholden TAK

Revideret på bestyrelsesmøde den 21. september 2020

 

Vedtægter

Vedtaget på GTM’s generalforsamling lørdag d. 1. sept. 2007
og den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 26. sept. 2007

§ 1
Publikumsorganisationens navn er Gundsø Teater- og Musikforening (GTM). Dens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2
GTM's formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende abonnementsordningen i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27. maj 1991 med henblik på at fremme teaterinteressen inden for organisationens område. Herudover bør GTM supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement til børn og voksne.
GTM medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom GTM kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
GTM samarbejder med Roskilde kommunes Kulturudvalg og Kulturforvaltning.

§ 3
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Et abonnement omfatter mindst 3 teaterforestillinger indenfor én sæson. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.
Ved tegning af abonnement bliver man medlem af GTM og der betales et medlemskontingent.

§ 4
GTM forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet GTM køber forestillinger af de producerende teatre og oppebærer abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud. En del af billetterne vil være til rådighed i frit salg.

§ 5
Hverken GTM's medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for GTM's forpligtelser.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån i bank i form af kassekredit op til 100.000,- kr.

§ 6
GTM's bestyrelse består af 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Bestyrelsesmedlemmer, samt to suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for 2 år, idet 4 (3) bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år. Bestyrelses-suppleanterne vælges for 1 år. Suppleanten med højeste stemmetal er første suppleant. Erstatter en suppleant et bestyrelsesmedlem, der måtte udtræde af bestyrelsen, følger suppleanten det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode. Genvalg kan finde sted til bestyrelsen og til suppleantposter.

§ 7
Ved hver ordinær generalforsamling vælges en revisor og en revisor suppleant ved simpel stemmeflerhed. Genvalg kan finde sted.

§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over forhandlingerne føres protokol. GTM forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 9
GTM's regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
Bestyrelsen forvalter GTM's midler.
Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 10
Generalforsamlingen er GTM's øverste myndighed.
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert registreret medlem.
Afstemninger skal ske skriftligt såfremt en generalforsamlingsdeltager fremsætter ønske herom. Alle beslutninger træffes på generalforsamlinger med simpel stemmeflerhed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamlinger - ved bekendtgørelse i foreningens sæsonprogram samt i den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel - af bestyrelsen, der fastsætter mødested og tidspunkt.

§ 11
På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning, herunder redegørelse for fastsættelse af billetpriser og medlemskontingenter .
3. Kassereren forelægger regnskab.
4. Kassereren gennemgår budget for indeværende sæson.
5. Indkomne forslag
a. fra bestyrelsen
b. fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisor suppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan generalforsamling skal afholdes inden for en måned fra begæringens modtagelse.

§ 12
Beslutninger om ændring i GTM's vedtægter eller GTM's ophævelse kan kun træffes på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af afgivne stemmer vedtager forslaget.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

Ved ophævelse af GTM anvendes GTMs formue til formål, der med Rokilde kommunes Kulturudvalg og Kulturministeriets godkendelse anvises af den siddende bestyrelse.

-o0o-

For arrangører
Billetsalg - tilmelding

Har du brug for billetsalg, tilmelding eller event management. Skal I bruge en løsning i jeres eget brand? Skal det være helt enkelt, eller har I særlige behov? Se hvor nemt I kan komme igang her.

Er du forhindret?
prøv Buymyticket

Hvis du er forhindret i at bruge dine billetter, kan du sælge dem til andre interesserede på buymyticket.dk. Det er helt gratis!

Få de gode nyheder først

For at tilmelde dig vores nyhedsbrev skal du blot indtaste din email-adresse og tryk Tilmeld:

Obs! Indkøbskurvens tidfrist udløber snart!
tilbageværende tid
00:00

enhed(er) i kurven

total:


Tiden er udløbet. Start venligst forfra med at vælge billetter.